Lista persoanelor cu funcții de

Conducere

Alice RACOVIȚĂ

Director Creșa Eforie

Atribuțiile directorului

Atribuțiile principale ale directorului sunt :

a) exercită atribuțiile ce revin creșei în calitate de persoană juridică
b) exercită funcția de ordonator de credite
c) întocmește proiectul bugetului propriu al creșei și contul de încheiere a exercițiului bugetar
d) propune Consiliului Local al Orașului Eforie creșa aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal
e) numește și eliberează din funcție personalul didactic și nedidactic din cadrul creșei, în condițiile legii
f) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea creșei
g) desfășoară activități pentru promovarea imaginii creșei în comunitate
h) răspunde de calitatea serviciilor de educație ante preșcolară, precum și de asigurarea formării continue a personalului didactic și nedidactic
i) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul creșei și aplică sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile

Drepturile și obligațiile principale ale directorului

Drepturile și obligațiile principale ale directorului decurg din :

Legea 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
HG nr. 1252 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie ante preșcolară
Actele normative elaborate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
Dispozițiile emise de primarul orașului Eforie
Hotărârile adoptate de către Consiliul Local al Orașului Eforie

Drepturile și obligațiile directorului sunt:

Este reprezentantul legal al instituției publice și realizează conducerea executivă a acesteia;
Încheie și răspunde de actele juridice semnate în numele și pe seama instituției publice;
Semnează, dacă este cazul, parteneriate cu agenții economici pentru asigurarea instruirii practice a copiilor;
Este ordonatorul de credite al instituției publice.
În exercitarea funcției de ordonator de credite, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 23 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, are obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituției și cu respectarea dispozițiilor legale;

În calitate de ordonator de credite, directorul răspunde de:

elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu;
urmărirea modului de realizare a veniturilor;
angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat;
integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituției publice pe care o conduce;
organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;
organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;
organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;
organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;
alte atribuții stabilite de dispozițiile legale.

În îndeplinirea atribuțiilor, directorul are următoarele obligații:

a) să elaboreze și să supună spre aprobare consiliului local, proiectul de buget al instituției, întocmit cu identificarea tuturor categoriilor de venituri și cheltuieli, finanțate din bugetul local și/sau de la bugetul de stat;
b) să transmită, în timp util, ordonatorului principal de credite proiectul de buget, însoțit de notele de fundamentare a cheltuielilor;
c) să se încadreze în bugetul aprobat al instituției publice;
d) să se preocupe de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
e) să solicite, deschiderea în timp util a creditelor bugetare, precum și suplimentarea fondurilor alocate, indiferent de sursa de finanțare, dacă au apărut cheltuieli neprevăzute la momentul elaborării proiectului de buget;
f) să solicite suplimentarea fondurilor alocate inițial, indiferent de sursa de finanțare, cu prilejul rectificărilor bugetare, în vederea acoperirii tuturor categoriilor de venituri și cheltuieli deficitare;
g) să răspundă de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale a instituției publice
h) să nu angajeze cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare.

In domeniul managementului administrativ directorul are următoarele obligații:

a) să realizeze evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a unităților de învățământ, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
b) să numească comisia de inventariere, în vederea inventarierii bunurilor aflate în proprietatea sau În administrarea instituției publice;
c) să supună aprobării consiliului de administrație, la propunerea motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea instituției publice și care sunt administrate de către consiliul de administrație;
d) să supună aprobării consiliului de administrație, închirierea bunurilor care sunt temporar disponibile și care fac parte din baza didactico-materială a unităților de învățământ.

Sari la conținut