Concurs recrutare

Creșa Oraș Eforie, cu sediul în Eforie Sud, str Negru Voda Nr. 96, organizează concurs de recrutare în perioada 27.04.2022 – 20.05.2022 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de îngrijitoare în cadrul instituției.

Condiții de participare:

Poate ocupa funcția de îngrijitoare persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

– are cetațenie română și domiciliul în România ( se va prezenta copie dupa certificatul de naștere și după buletinul/cartea de identitate);

– cunoaște limba română scris si vorbit;

– are vârsta minimă de 18 ani împliniți;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical;

– nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals sau a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitatea (dovada-cazier judiciar);

– absolvent de studii medii sau generale.

 

Concursul se va desfășura în 3 etape:

– Selectarea dosarelor de înscriere

– Proba scrisă

– Interviul

Se pot prezenta la urmatoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 

Dosarul de înscriere va cuprinde urmatoarele documente:

– cerere înscriere la concurs adresată conducatorului unității;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

– adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

– Curriculum Vitae;

 


 

Actele menționate mai sus vor fi prezentate și în original în vederea conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul instituției pâna la data de 10.05.2022, ora 14.00. În termen de maximum două zile lucratoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de catre secretarul comisiei în termen de o zi lucrătoare de la data selecției dosarelor.

În data de 18.05.2022, începand cu ora 10.00 va avea loc proba scrisă a concursului. Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Interviul va avea loc în data 20.05.2022 începând cu ora 11.00. Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarați admiși la proba orală candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații nemultumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei respective, sub sancțiunea decăderii din aces drept.

Contestațiile formulate vor fi soluționate în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, prin afișare la sediul instituției.

Bibliografia este atașată prezentului anunț.

Informații suplimentare se pot obține la numarul de telefon 0241 748 540.

 

Bibliografie pentru ocuparea postului de îngrijitoare la Creșa Oraș Eforie

– Legea 53/2003 privind Codul Muncii, actualizată, Raspunderea disciplinară, ART.247-ART.252

– Legea nr 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare-Cap.lV-Obligațiile lucrătorilor

– Programul national de pregatire a infirmierelor-Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asitentilor Medicali din Romania, Editura Alma Mater,2012

• Îngrijiri specifice din secțiile de pediatrie (pag. 115-120)

• Curățenia (pag.140-142)

• Dezinfecția (pag. 142-148)

• Circuitul lenjeriei (pag. 158-159)

• Precauții universale(pag.161-162)

• Spălatul mâinilor (pag. 162-163)

• Purtarea echipamentului de protecție ( pag.164-165)

 

Director,

Goraș Adriana-Nicoleta

Sari la conținut